06 15828228 Lorentzstraat 1A, Alkmaar

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemen voorwaarden
of bel ons op nummer 06 15828228

Algemene voorwaarden Hondensop

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hondensop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite. Door het maken van een afspraak u te kennen dat u met de levering- en betalings- voorwaarden akkoord gaat. Hondensop garandeert dat de geleverde dienst beantwoord aan de overeenkomst.

Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. Levering van diensten: alle diensten worden verricht in de trimsalon. Het dier dient op de afgesproken dag en tijd gebracht te worden.

Overmacht
Hondensop is niet aansprakelijk indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in elektriciteit, nalatigheden van leveranciers welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ziekte van trimster gelden uitdrukkelijk als overmacht. Hondensop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hondensop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Aansprakelijkheid
Hondensop is niet aansprakelijk voor enige schade , in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen.

Garantie en reclamaties
Garantie strekt niet verder dan het opnieuw verrichten van soortgelijke behandeling indien deze ondeugdelijk is verricht. Bij reclamaties, deze binnen 24 uur melden bij Hondensop, alleen dan zijn deze van enige waarde. Vervolgens dient u zich binnen 24 uur na melding van de klacht, met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

Betaling
Contante of pinbetaling bij aflevering indien anders is overeengekomen. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant / opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing;
Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip is geen betaling verschuldigd. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

Geschillen
Op overeenkomsten welke zijn gesloten met de eigenaar van de trimsalon is het Nederlandse recht van toepassing.

Stuur ons een bericht met uw vraag of maak een afspraak

en wij nemen contact met u op